Trafikovervågning

billede-39

FLIR højhastigheds-kamera med optisk sporingssystem forbedrer målsynligheden i langtrækkende sporingsapplikationer

FLIR RS8500 højhastighedskameraet er blevet udvalgt til integration i NEOS optiske sporingssystem fra Nurjana Technologies. FLIR RS8500 Højhastighedskamera Takket være FLIR RS8500-højhastighedskameraets overlegne opløsning og målenøjagtighed kan den italienske system integrator tilbyde testområde kunder en løsning til at identificere og spore mål med den højeste nøjagtighed. Nurjana Technologies er baseret i Cagliari, Italien, og leverer missionskritiske ingeniørtjenester og systemintegration til luftfarts- og forsvarsindustrien. Virksomheden har haft succes med at tilbyde unikke elektro optiske systemer til offentlige testlaboratorier og militære testområde applikationer. Automatisk målidentifikation og -sporing Den seneste tilføjelse til virksomhedens produktportefølje er NEOS (Nurjana Electro-Optical System) Den seneste tilføjelse til virksomhedens produktportefølje er NEOS (Nurjana Electro-Optical System), et komplet hardware- og softwarebaseret system til optisk sporing i realtid i langtrækkende højpræcisionsmålingsapplikationer. Systemet blev designet til at smelte data fra flere sensorer, herunder optisk nyttelast, telemetri, radar og rækkeviddemålingsdata. Den optiske nyttelast er tilpasset og består af et sporingskamera i synligt lys, et radiometrisk termisk billedkamera, et målekamera i synligt lys og et højhastighedskamera. Udnyttelse af datafusion i næsten realtid og Computer Vision Datafusion i næsten realtid og computersyn udnyttes til at registrere og spore mål i de mest krævende scenarier. “Et termisk kamera med høj opløsning var afgørende for denne type applikationer,” og tilføjer: “Et termisk kamera giver os ikke kun mulighed for at se mål under mørke eller ugunstige vejrforhold, som …

FLIR højhastigheds-kamera med optisk sporingssystem forbedrer målsynligheden i langtrækkende sporingsapplikationer Se mere »

LOV nr 802 af 09/06/2020 er skærpelser af den nugældende lov om tv- og videoovervågning

Se hele den nugældende lov her: https://3dvideosecurity.com/lov-om-videoovervaagning/ Samtidigt er retsplejeloven ændret jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/803 Det følger af LOV nr 802 af 09/06/2020 at ændringer til lov om tv-overvågning hermed her til eftermiddag er trådt i kraft: Lovændringene skyldes at man ønsker en “Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning” Kilde: LOV nr 802 af 09/06/2020 3. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »indgange«: », hvorved forstås ind- og udgangspartier, bagindgange el.lign.,«. 4. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »facader«: », hvorved forstås ydervægge, ydermure, butiksvinduer el.lign.,«. 5. § 2, stk. 1, nr. 3, litra b, affattes således: »b) arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.« 6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5: »5) Tv-overvågning, der er nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse efter regler udstedt i medfør af § 2, stk. 6.« 7. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: »Stk. 4. Politiet kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, i særlige tilfælde efter ansøgning give private tilladelse til at foretage tv-overvågning i nærmere bestemt omfang, når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen og kan, hvor det er relevant, være underlagt vilkår. Optagelser må alene videregives …

LOV nr 802 af 09/06/2020 er skærpelser af den nugældende lov om tv- og videoovervågning Se mere »

Scroll to Top